Решение за пензија

Одговорот на барањево е одложено. Според закон, Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија требало да одговори веднаш и од (детали)


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија

Марија Угурова

Од (се наведуваат податоци за Барателот):
Марија Угурова род.20.09.1961 година___________ул. Тиквешко востание бр.37____Кавадарци
Застапник/полномошник на барателот на информацијата:

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

од 20.09.2023 година е поднесено барање за пензија за кое решение е потребно согласно законот да биде изготвено во рок од 30 дена а еве веќе 2 месеци немам добиено, немам ниту здравствено осигурување што ми е потребно, немам информации и незнам зошто толку многу се задржа постапката со истото и до не денес 13.11.2023 година, истото не ми е доставено