Решение за пензија

Одговорот на барањево е со пречекорен рок. Според законот, под сите околности, Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија требаше да одговори до сега (детали). Можете да се жалите така што барање на детален преглед.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија

Марија Угурова

Од (се наведуваат податоци за Барателот):
Марија Угурова род.20.09.1961 година___________ул. Тиквешко востание бр.37____Кавадарци
Застапник/полномошник на барателот на информацијата:

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

од 20.09.2023 година е поднесено барање за пензија за кое решение е потребно согласно законот да биде изготвено во рок од 30 дена а еве веќе 2 месеци немам добиено, немам ниту здравствено осигурување што ми е потребно, немам информации и незнам зошто толку многу се задржа постапката со истото и до не денес 13.11.2023 година, истото не ми е доставено